การจัดการองค์ความรู้ KM

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทุจริตต่อหน้าที่ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 784
2 แบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 281
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ทต.หวายเหนียว 870
4 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธีฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 149
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 149
6 หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กรณีเงินเดือนเต็มขั้นประเด็นคำถาม เทศบาลตำบลหวายเหนียว 483
7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 187
8 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 177
9 วิธีทำงานให้สำเร็จ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 117
10 ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในการทำงาน เทศบาลตำบลหวายเหนียว 104

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448