ประกาศราคากลาง ทต.หวายเหนียว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบก บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นตราจร บริเวณทางเชื่อมถนนสายเลียบแม่น้ำแม่กลอง (ซอยบ้านนายปรีชา พุ่มแย้ม) หมู่ที่ 5 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 211
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธี เทศบาลตำบลหวายเหนียว 996
53 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้า งแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 040-0035) และท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพักฝา คสล. และตีเส้นจราจร บริเวณถนนเทศบาล ซอย 5/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 282
54 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้า งแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 040-0035) และท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพักฝา คสล. และตีเส้นจราจร บริเวณถนนเทศบาล ซอย 5/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหวายเหนียว เทศบาลตำบลหวายเหนียว 520
55 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนอันตราย พร้อมป้ายเตือนจราจร บริเวณจุดตัดทางแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจ เทศบาลตำบลหวายเหนียว 276
56 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างแบบ บก.06 โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชผักตบชวา บริเวณบ่อยืมชลประมานสาย 2 ขวา ภายในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหวายเหนียว 288
57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลหวายเหนียว จำนวน 8 จุด (ตามแบบที่กำหนด) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 1415
58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างตัดแต่งสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) เทศบาลตำบลหวายเหนียว 407
59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการนำมูลฝอยรายวันไปกำจัดยังสถานที่กำจัดปลายทาง(โดยคิดตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริง) ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 330
60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพักฝา คสล. และตีเส้นจราจร 24 ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาลฯ (ซอย 3/3) หมู่ที่่3 ตำบลหวายเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน1โครงการโดยวิธีคัดเลือก เทศบาลตำบลหวายเหนียว 1282
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448