ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

 

 เทศบาลตำบลหวายเหนียว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 101 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตปกครองทั้งหมด 3.63 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนตำบลหวายเหนียว จำนวน 7 หมู่บ้าน

 หมู่ที่    1        ชุมชนศาลเจ้าตึก

 หมู่ที่    2        บ้านหวายเหนียว

 หมู่ที่    3        ชุมชนอพอลโล่

 หมู่ที่    4        บ้านหวายเหนียว

 หมู่ที่    5        บ้านวังทอง

 หมู่ที่    6        บ้านทับซุง

 หมู่ที่    7        ชุมชนบ้านวังทอง

 

 มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลแสนตอ

 ทิศ ใต้             ติดต่อกับ         ตำบลเขาสามสิบหาบและตำบลพงตึก

 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         แม่น้ำแม่กลอง

 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ทางหลวงสายท่ามะกา    ตำบลหนองตากยา

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 เทศบาลตำบลหวายเหนียว ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง โดยมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของตำบล  สภาพทั่วไปเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

 

ลักษณะภูมิอากาศ

 สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น อยู่ภายอิทธิพลของลมมรสุม  แบ่งเป็น  3  ฤดู  คือ

 ฤดู ร้อน           เริ่มตั้งแต่         เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม

 ฤดู ฝน             เริ่มตั้งแต่         เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม

 ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่         เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม

 

อุณหภูมิสูงสุด  40  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด  13  องศาเซลเซียส  มีลักษณะภูมิอากาศร้อน

 

  ลักษณะดิน

 สภาพของดินในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว เป็นดินที่มีศักยภาพสูงปานกลางถึงสูงมากและลักษณะทั่วไปเป็นดินเหนียวและดิน ร่วนซึ่งเกิดจากการทับถมของดินตะกอนพัฒนา จึงมีความอุดมสมบูรณ์มากมีการระบายน้ำที่เร็วเหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าว พืช  ผัก ผลไม้

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

 มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่  ได้แก่  แม่น้ำแม่กลอง  และจากระบบชลประทานซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่นำมาใช้ในการยังชีพของชุมชน

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

 ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ในเขตเทศบาล

 

ด้านการเมือง/การปกครอง

 เขตการปกครอง

 

 

เทศบาลตำบลหวายเหนียวมีพื้นที่ในเขตปกครองทั้งหมด 3.63 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหวายเหนียว จำนวน 7 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่    1        ชุมชนศาลเจ้าตึก

 หมู่ที่    2        บ้านหวายเหนียว

 หมู่ที่    3        ชุมชนอพอลโล่

 หมู่ที่    4        บ้านหวายเหนียว

 หมู่ที่    5        บ้านวังทอง

 หมู่ที่    6        บ้านทับซุง

หมู่ที่    7        ชุมชนบ้านวังทอง

 

สภาพทางสังคม

 การศึกษา

 

 ในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว มีสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุณสิริวิทยา” โรงเรียนทิพย์พิทยา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

สาธารณสุข

 การให้บริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวายเหนียว ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาล ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลหวายเหนียว

 

การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลหวายเหนียว  ได้จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ โดยกำหนดให้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยผู้พิการเป็นประจำทุกเดือน

 

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323

ถนนสายท่ามะกา – หนองตากยา

ถนนเทศบาลสายกลางหอนาฬิกา

ถนนสายหวายเหนียว – แสนตอ

สภาพถนนโดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี พื้นผิดจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      และมีถนนแอสฟัลท์      ติกคอนกรีตเป็นบางสาย สามารถใช้ในการเดินทางสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

 

การไฟฟ้า

ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกครัวเรือน และมีการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล

 

การประปา

เทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีกิจการประปาเทศบาล ประชากรประมาณร้อยละ 40 อาศัยน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา ร้อยละ 60 ใช้น้ำบาดาลที่แต่ละครัวเรือนขุดเจาะเอง และจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ในการอุปโภคและบริโภค

 

โทรศัพท์

ในเขตเทศบาลมีบริการโทรศัพท์สาธารณะตามแหล่งชุมชนต่างๆ อีกทั้งประชาชนมีโทรศัพท์ตามบ้านและโทรศัพท์มือถือใช้เป็นส่วนใหญ่

 

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ประชาชนในเขตเทศบาลใช้บริการด้านการสื่อสารจากที่ทำการไปรษณีย์ข้างที่ว่า การอำเภอท่ามะกา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนัก

การขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถจัดส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์ การขนส่งโดยรถประจำทาง และโดยบริษัทขนส่งสินค้าที่ให้บริการจัดส่งสินค้า วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ

 

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

การเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประชาชนในเขตเทศบาล พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ข้าว พืชผักและผลไม้

 

การประมง

ในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีการทำอาชีพประมง

 

การปศุสัตว์

ในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีฟาร์มปศุสัตว์

 

การบริการ

มีการทำธุรกิจบริการประเภทอู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการขนส่งรถบรรทุก ธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจปั๊มน้ำมัน

 

การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของตำบลหวายเหนียว คือ “อุทยานมัจฉาวังสังกะวาด” บริเวณท่าน้ำหน้าวัดหวายเหนียว มีปลาชุกชุมมาก ประชาชนทั้งภายในเขตเทศบาลและใกล้เคียงมาพักผ่อนและให้อาหารปลาเป็นประจำ

 

อุตสาหกรรม

ในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัด โรงงานเย็บผ้า โรงงานผลิตท่อลมโลหะ และโรงงานผลิตปุ๋ย

 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์ ในเขตเทศบาลมีการทำธุรกิจค้าขายไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทเบ็ดเตล็ด ของชำ ขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการยังชีพ ปัจจุบันมีร้านค้าในเขตเทศบาลรวมทั้งสิ้นประมาณ 153 ร้าน

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ได้แก่ กลุ่มผลิตน้ำดื่มชุมชนอพอลโล่ และกลุ่มสตรีแปรรูปสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำทางการเกษตรในพื้นที่ ใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลอง  และจากระบบชลประทานซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่น้ำมาใช้ในการทำการเกษตรของ ประชาชน

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)

แหล่งน้ำกินน้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค) ประชาชนใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ    ท่ามะกาและจากแหล่งน้ำใต้ดิน รวมถึงจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มชุมชน

 

ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถานในเขตเทศบาล คือ วัดหวายเหนียว และศาลเจ้าตึก

ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีสำคัญ  ได้แก่  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทงและประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานประจำปี ได้แก่ งานเจ้าพ่อช้างพัน ของชุมชนชาวมอญ หมู่ที่ 7  ตำบลหวายเหนียว

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษีถิ่น

ใช้ภาษาไทยภาคกลางเป็นหลัก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

เครื่องเบญจรงค์ลายไทย

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ

เทศบาลตำบลหวายเหนียวมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทางทิศตะวันออกของพื้นที่

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448