บุคลากรกองคลัง ทต.หวายเหนียวนางสาวพรศิริ หาญณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง


alt
นางกนกอร นิธิศนรวัฒน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
  alt
นางสาวไพลิน สมพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
alt
นางณัฐธิตา ว่องพานิช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  alt
นางสาววิราวรรณ ลี้ไพบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


alt
นางสาวอุษา แก้วลาเวียง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


นางสาวราตรี รามัญ
คนงาน
 
นางสาวประภัสสร พัฒนมาศ
คนงาน


นายเฉลิมพล มั่นมุ่งยนต์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448