บุคลากรสำนักปลัด ทต.หวายเหนียวนางสุดา เสนกรรหา
ปลัดเทศบาลตำบลหวายเหนียว


นางนิลเนตร ทับทิมอ่อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

alt
นายตันนที เอมอ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวนุษรา สุกก่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
alt
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินทรา รักยงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
  alt
นางสาวปราณี จงเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเวโรจน์ ฮับใบ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
  alt
นายธีศิษฏ์ กิรติพงษ์วุฒิ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
alt
นายณพทัศน์ สมบูรณ์
นิติกรปฏิบัติการ
  alt
นางสาวอนุเคราะห์ เสลาคุณ
ครู (คศ.2)
alt
นางสาวนภา สงวนพันธ์
ครู (คศ.2)
  alt
นายปัณณวัชร์ ฉัตรวิเชียรพล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
alt
นางฉัตรกุล สะสมสิน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
  alt
จ.ส.อ.อดิศักดิ์ บุญเสนันท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
alt
นางลำดวน เกียรติอมรเวช
พนักงานวิทยุ
  alt
นางนพวรรณ พูลเพิ่ม
นักการ
alt
นางสาวรุ่งอรุณ งามวิลัย
ภารโรง
  alt
นางสาวณัฏฐณิชา ฟักแก้ว
คนงานทั่วไป
alt
นายคมสันต์ คำภาพันธ์
คนงานประจำรถขยะ
  alt
นายบุญเลิศ น้อยสะอาด
คนงานประจำรถขยะ

นายประพฤกษ์ งามทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายเสน่ห์ ศรีสัตตบุษย์
พนักงานขับรถยนต์

นายพิเชษฐ์ จันทรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายธนะพัฒน์ ปูเต๊ะฐิติพงษ์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุธาสินี รุ่งแสง
คนงาน
 
นายวีระชัย พงษ์อิ่ม
คนงาน

นายภาณุ ชมเชย
คนงาน
 
นางสาวอรณิชา ศิริรักวงษา
คนงาน

นางสาวนภัสสร สมบูรณ์
คนงาน
 
นางสมคิด สายสะอาด
คนงาน

นายพัฒพงษ์ นิ่มนวล
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถขยะ)
 
นายศักดิ์ดา ชัยเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถขยะ)

นายประชา ชัยเจริญ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายธนาคาร เสลาคุณ
คนงานประจำรถขยะ

นายสิทธิพงศ์ สงวนพันธ์
คนงานประจำรถขยะ
 
นายนรินทร์ เสลาคุณ
คนงานประจำรถขยะ

นายจักรวัฒน์ สุดประเสริฐ
คนงาน
 
นาวสาวนิชาภัทร ดีใต้
ผู้ดูแลเด็ก

นายสรรณเสริฐ ผิวอ่อน
คนงานประจำรถดับเพลิง
 
นายทวีวัฒน์ ชูกินันท์ตระกูล
คนงานประจำรถดับเพลิง

นายน้ำมนต์ ไทยมีสุข
คนงานประจำรถดับเพลิง
 
นายสุธี นกทอง
คนงานประจำรถดับเพลิง

นายนริศ เสลาคุณ
คนงานประจำรถดับเพลิง
 
นายเขตตะวัน ชมเชย
คนงานประจำรถดับเพลิงนายชาคริต นกทอง
คนงานประจำรถดับเพลิง 

 

alt

 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448