ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียวเรื่อง กำหนดการประชุมประชาคม/เวทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2567)

ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียวเรื่อง กำหนดการประชุมประชาคม/เวทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2567)

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร. 08 3019 3363


QR Code
เทศบาลตำบลหวายเหนียว


 

QR code

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3454-3448