ประกาศเทศบาลตำบลหวายเหนียว เรื่อง การให้บริการจัดเก็บภาษีตามสถานประกอบการ ภายในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2564

พิมพ์

ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษี ตามสถานประกอบการภายในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดดังนี้

alt